คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ข้อมูลทั่วไป
1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะการสื่อสารมวลชน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
* คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะการสื่อสารมวลชน
* คณะกรรมการบริหารประจำคณะการสื่อสารมวลชน
3. อำนาจหน้าที่
* วิสัยทัศน์
* พันธกิจ
* ความเป็นมา
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
* แผนอุดมศึกษาระยะยาว20 ปี พ.ศ.2561-2580
* แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
* แผนกลยุทธ์คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ.2564-2567
5. ข้อมูลการติดต่อ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Phone :  053-942705-6  Fax : 053-942704
Email : masscomm@cmu.ac.th
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
* ประกาศ ฉบับที่ ร 1/2562 (อัตราค่าทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้า-ออก คณะการสื่อสาร มวลชน)
* ประกาศ ฉบับที่ ร 2/2562 (อัตราค่าทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ คณะการสื่อสารมวลชน)

* ประกาศ ฉบับที่ ร 1/2564 (อัตราค่าธรรมเนียมบัตร Smart Card แบบ Bluetooth ในการเข้า-ออกคณะการสื่อสารมวลชน)
การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
* แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
* คำถามที่พบบ่อย FAQ
* Facebook Messenger
9. Social Network
* Facebook
* Youtube
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
11. แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2566 รอบ 6 เดือน
13. รายงายผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะ
งานบริหารทั่วไป
– หน่วยธุรการและสารบรรณ
* คู่มือปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ระบบ CMU e-Meeting)
* คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งเอกสารราชการ
* คู่มือปฏิบัติงานแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงหยุดราชการต่อเนื่อง
* คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน
– หน่วยบริหารงานบุคคล
* คู่มือปฏิบัติงานแนวทางในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
– หน่วยประชาสัมพันธ์
* คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อของที่ระลึก
– หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
* คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้สถานที่กรณีพิเศษ(นอกเวลาราชการ)ด้วยแบบฟอร์ม
* คู่มือปฏิบัติงานระบบ ACCESS Control
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยนโยบายและแผน
* คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
* คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการรายงานผลความเสี่ยง
– หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
* คู่มือปฏิบัติงานการประกาศข่าวบนเว็บไซต์คณะการสื่อสารมวลชน
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
– หน่วยการเงินและบัญชี
* คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของอาจารย์ในคณะการสื่อสารมวลชน
* คู่มือปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ และการนำส่งเงินรายได้ให้กับกองคลัง (กรณีรับเป็นเช็ค หรือเงินโอน)
* คู่มือปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
* คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการเบิกสวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-การให้บริการบุคคลภายใน
– หน่วยพัสดุ
* คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ ไม่เกิน 1 แสนบาท
* คู่มือปฏิบัติงานการเบิกวัสดุสำนักงาน (สำหรับบุคคลภายใน)
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
– หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
* คู่มือปฏิบัติงานอาจารย์พิเศษ
* คู่มือปฏิบัติงานแก้ไขลำดับขั้นกระบวนวิชา
* คู่มือปฏิบัติงานขอใช้งบประมาณโครงการ
* คู่มือปฏิบัติงานการขอรับสภาพหนี้
– หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
* คู่มือปฏิบัติงานการสอบปริญญานิพนธ์
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
– หน่วยบริหารงานวิจัย
* คู่มือปฏิบัติงานขอรับทุนวิจัย
– หน่วยวิเทศสัมพันธ์
* คู่มือปฏิบัติงาน(วิเทศ)ทำความร่วมมือMOU
– หน่วยห้องค้นคว้า
* คู่มือปฏิบัติงานซื้อทรัพยากร
* คู่มือปฏิบัติงานดูแลการใช้ห้อง
* คู่มือปฏิบัติงานติดตามทรัพยากร
* คู่มือปฏิบัติงานยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศในห้องค้นคว้า
* คู่มือปฏิบัติงานลงทะเบียนทรัพยากร
– หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
* คู่มือปฏิบัติงานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
– สำนักข่าวอ่างแก้ว
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
งานบริหารทั่วไป
* คู่มือการปฏิบัติงานสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
งานรายการและข่าว
* คู่มือการปฏิบัติงานสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ฝ่ายรายการและข่าว)
งานเทคนิค
* คู่มือการปฏิบัติงานสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ฝ่ายเทคนิค)
ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
งานบริหารทั่วไป
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานระดมทุ

* คู่มือปฏิบัติงาน (Account Executive – AE)
* คู่มือปฏิบัติงาน (Production)
การให้บริการ
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
สำนักงานคณะ
งานบริหารทั่วไป
– หน่วยธุรการและสารบรรณ
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การใช้งานระบบ CMU e-Meeting (คณะการสื่อสารมวลชน มช.)
– หน่วยบริหารงานบุคคล
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การลา
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
– หน่วยประชาสัมพันธ์
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การเข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมคณะ
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การปฏิบัติงานด้านการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าว PR
– หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การให้บริการขอใช้สถานที่ ของคณาจารย์ และบุคลากร กรณีพิเศษ ผ่านระบบ e-Service
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การขอใช้สถานที่กรณีพิเศษ(นอกเวลาราชการ)ด้วยแบบฟอร์ม
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จุดบริการของหาย
* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การปฏิบัติงานอาคารและสถานที่ (งานซ่อมบำรุง)
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
– หน่วยนโยบายและแผน
* คู่มือการขออัตรากำลัง(แผ่นดิน)
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
* คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2566 คณะการสื่อสารมวลชน
– หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
* ขั้นตอนการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายนอกคณะ
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
– หน่วยการเงินและบัญชี
* ขั้นตอนการให้บริการร้านค้าภายในคณะในการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าสาธารณูปโภค
* คู่มือการให้บริการสำหรับนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนกรณีเดินทาง
* ขั้นตอนการรับบริจาคศูนย์การเรียนรู้คณะการสื่อสารมวลชน-การให้บริการบุคคลภายนอก
– หน่วยพัสดุ
* ขั้นตอนการทำสัญญาเช่าออนไลน์
* คู่มือการขอคืนหลักประกันสัญญา (สำหรับบุคคลภายนอก)
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
– หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
* ขั้นตอนบริการเสนอขออาจารย์พิเศษ
* ขั้นตอนบริการการขอแก้ไขลำดับขั้นกระบวนวิชา
* ขั้นตอนบริการขอใช้งบประมาณโครงการ
* ขั้นตอนบริการการขอรับสภาพหนี้
– หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
* ขั้นตอนบริการขอสอบปริญญานิพนธ์
– หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
* ขั้นตอนบริการขอทุนส่งเสริมร่วมกิจกรรม
* ขั้นตอนบริการขอลาเรียนเพื่อร่วมกิจกรรม
* ขั้นตอนบริการยืมเงินฉุกเฉินคณะ
– หน่วยบริหารงานวิจัย
* ขั้นตอนบริการขอรับทุนวิจัย
– หน่วยวิเทศสัมพันธ์
* ขั้นตอนบริการทำความร่วมมือMOU
– หน่วยห้องค้นคว้า
* ขั้นตอนการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศในห้องค้นคว้า
* ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในห้องค้นคว้า
– หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
* ขั้นตอนบริการของคณาจารย์และบุคลากร ขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
* ขั้นตอนบริการของนักศึกษา ขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
– สำนักข่าวอ่างแก้ว
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
งานบริหารทั่วไป
งานรายการและข่าว
งานเทคนิค

* มาตรฐานการให้บริการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ)
* มาตรฐานการให้บริการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ห้องบันทึกเสียงภายนอกคณะ)
* มาตรฐานการให้บริการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (ห้องบันทึกเสียงภายในคณะ)
ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
งานบริหารทั่วไป
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานระดมทุน

* ขั้นตอนการให้บริการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
* ข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
* รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18. e-Service
* e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
* e-Borrow ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์หน่วยโสตทัศกรณ์
* e-Room ระบบจองห้องออนไลน์
* MIS MASSCOMM ระบบสารสนเทศคณะการสื่อสารมวลชน
* SIS MASSCOMM ระบบสารสนเทศนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน
* e-Meeting ระบบการประชุมคณะการสื่อสารมวลชน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบประมาณประจำปี 2566
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรรบุคคล
23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
* นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566
* แผนงานด้านทรัพยากรบุคคลคณะการสื่อสารมวลระยะ 10 ปี
24. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
* ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566
* การประเมินแผนการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2566 (ครึ่งปี)
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* หลักเกณฑ์การคัดเลือกบคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
* หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
* แผนงานด้านทรัพยากรบุคคล
* หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
* คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
* ข้อบังคับฯคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานฉบับที่4พ.ศ.2562
* ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ของ คณะการสื่อสารมวลชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
* ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
* เจตจำนงสุจริต องค์กรคุณธรรม คณะการสื่อสารมวลชน
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
* การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สื่อสารฯ มช. ขอความร่วมมือ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร”
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี
* ประเด็นความเสี่ยง คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
35. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
36. แผนป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน
* ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงาน
* ประมวลจิยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
* จริยธรรมผู้ปฏบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ ส่วนงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในส่วนงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน