คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

             คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 โดยมีรองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ปัจจุบันมีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์

            คณะการสื่อสารมวลชนเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

            ระดับปริญญาตรี
            1. หลักสูตรการสื่อสารมวลชน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication)
            2. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เรียน 4 ปีครึ่งได้ 2 ปริญญา โดยความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            3. หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) แห่งแรกของภาคเหนือ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตร 2 ภาษา แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer Generated Imagery for Film) นอกจากนี้ ภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกผลิตผลงานภาพยนตร์หรือฝึกงานวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ในบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ เพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพและผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            ระดับปริญญาโท
            หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ มี 2 เอกให้เลือก ได้แก่ การสื่อสารศึกษา และการสื่อสารการตลาด

           ระดับปริญญาเอก
           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ