คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
เกี่ยวกับคณะ

             คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 โดยมีรองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ปัจจุบันมีสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) และศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์

            คณะการสื่อสารมวลชนเปิดสอนหลักสูตรดังนี้

ระดับปริญญาตรี

มีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตรและ 1 โครงการหลักสูตร

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (Bachelor of Arts Program in Mass Communication) หลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Production) และวิชาเอกการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (Bachelor of Arts Program in Digital Film) หลักสูตรสองภาษา หลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และกลุ่มวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects for Film)
  3. โครงการหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาตรี (Double Degree Program) หลักสูตร 4.5 ปี โครงการหลักสูตรสองปริญญาฯ ได้กำหนดให้เรียนควบ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (Bachelor of Arts Program in Mass Communication)

ระดับปริญญาโท

มีการจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร

          – หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (Master of Arts Program in Integrated Communication) หลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการสื่อสารศึกษา (Communication Studies) และกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

ระดับปริญญาเอก

มีการจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร

          – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (Doctor of Philosophy Program in Integrated Communication) หลักสูตร 3 ปี