คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
Play Video

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการผลิตสื่อที่หลากหลายในแบบบูรณาการ ทั้งสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวนด์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

1. วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Production)
2. วิชาเอกการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

▪ นักประชาสัมพันธ์
▪ นักสื่อสารองค์กร
▪ นักสื่อสารการตลาด
▪ นักวางแผนกลยุทธ์
▪ นักวางกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์
▪ นักจัดอีเวนต์
▪ Media StartUp
▪ นักโฆษณา
▪ ผู้กำกับการแสดงละครและรายการโทรทัศน์
▪ นักแสดง
▪ ผู้ควบคุมเสียง
▪ ช่างกล้อง
▪ ผู้เขียนบท
▪ ผู้กำกับรายการ
▪ ผู้ควบคุมการผลิต
▪ ผู้กำกับเวที
▪ ผู้กำกับภาพ
▪ ผู้ออกแบบฉาก แสง เสียง
▪ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย
▪ ช่างแต่งหน้า ช่างถ่ายภาพ ด้านสื่อสารการแสดง
▪ ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่างๆ
▪ ผู้ออกแบบและวางแผนสื่อการตลาด
▪ นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ สารคดี บันเทิงคดี
▪ นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสาร พิธีกร ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป)

ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 224,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาก่อนรหัส 67)

ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 160,000 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

Bachelor of Arts (Mass Communication)

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

Mass Communication

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์

ข่าวสาร