คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผนประกันสุขภาพการศึกษา

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา