คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Bachelor’s Degree

Master’s Degree

Doctoral Degree

Faculty of Mass Communication

Modern courses to keep pace with the digital world Intensive integration of content, design and technology, learning and practicing from leading national teachers and experts. Create responsible graduates in the journalism profession. be creative and share good things back to society (WE Communicate, WE Create, WE Share)

Journal of Communication and Integrated Media

Angkaew Newspaper

Research Articles

Inside MassComm

Angkaew Plus Magazine

Gallery

VIEW ALL

ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาพกิจกรรม

บัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

การวิจัยเพื่อสังคมสร้างสรรค์

การบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นสุข

Faculty related links