คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี
เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน  มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม
(WE Communicate, WE Create, WE Share)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

สำนักข่าวอ่างแก้ว

อินไซด์ แมสคอม

นิตยสารอ่างแก้วพลัส

แกลลอรี่

ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

ภาพกิจกรรม

บัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

การวิจัยเพื่อสังคมสร้างสรรค์

การบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นสุข

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับคณะ