คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
Tuition & Fees

Tuition & Fees

Bachelor’s Degree

Mass Communication Program

Course

semesters 1/1

semesters 1/2

Total Program Tuition Fees

Integrated Journalism

THB 20,000

THB 20,000

THB 160,000

Marketing Communication

THB 20,000

THB 20,000

THB 160,000

Entertainment Communication

THB 20,000

THB 20,000

THB 160,000

Double Degree Program

Course

semesters 1/1

semesters 1/2

semesters 1/3

Total Program Tuition Fees

Bachelor of Arts in Mass Communication and Bachelor of Economics

THB 20,000

THB 20,000

THB 10,000

THB 210,000

Digital Film Program

Course

semesters 1/1

semesters 1/2

Total Program Tuition Fees

Film Studies

THB 45,000

THB 45,000

THB 360,000

Film Administration

THB 45,000

THB 45,000

THB 360,000

Computer-generated Imagery for Film

THB 45,000

THB 45,000

THB 360,000

Master's Degree

Master of Arts (Integrated Communication)

Course

semesters 1/1

semesters 1/2

Total Program Tuition Fees

Integrated Communication Program

THB 41,400

THB 41,400

THB 165,600

Doctoral Degree

Doctor of Philosophy (Integrated Communication)

Course

semesters 1/1

semesters 1/2

Total Program Tuition Fees

Integrated Communication Program

THB 55,000

THB 55,000

THB 330,000

ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา

วิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

xxxxxx

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

xxxxxx

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

xxxxxx

ค่าเล่าเรียน

Faculty of Mass Communication Chiang Mai University.
Tuition & Fees

ค่าเล่าเรียน - ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content