คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล
Play Video

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

     หลักสูตรมุ่งสร้างสมรรถนะบัณฑิต โดยบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัลเป็นพื้นฐานในฐานะพนักงานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Workers) อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Workers) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies)
  2. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration)
  3. กลุ่มวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects for Film)

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

▪ ผู้เขียนบทภาพยนตร์
▪ ผู้ออกแบบงานผลิตภาพยนตร์
▪ นักแสดง
▪ ผู้ฝึกสอนนักแสดง
▪ ผู้คัดเลือกนักแสดง
▪ ผู้กำกับการแสดง
▪ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย-แต่งหน้า
▪ ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์
▪ ผู้จัดการกองถ่ายทำภาพยนตร์
▪ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์
▪ ผู้สร้างสรรค์งานภาพ ฉากหรือตัวละครด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
▪ ผู้ลำดับภาพ
▪ คัลเลอร์ลิสต์
▪ ผู้ออกแบบเสียงด้านภาพยนตร์ ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 360,000 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์ดิจิทัล)

Bachelor of Arts (Digital Film)

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

Digital Film

โครงสร้างหลักสูตร

ข่าวสาร