คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(เสนอชื่อ) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยแบ่งการให้รางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

2. รางวัลผลงานวิจัย

3. รางวัลวิทยานิพนธ์

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

โดยสามารถยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

หมายเหตุ :

1. หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องทำเรื่องแจ้งผ่านคณะ มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย

2. กรณีผู้สมัครขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ จะต้องจัดทำหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี

3. สำหรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น กรณีเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ จะต้องจัดทำหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(เสนอชื่อ) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest