คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(เสนอชื่อ) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยแบ่งการให้รางวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

2. รางวัลผลงานวิจัย

3. รางวัลวิทยานิพนธ์

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

โดยสามารถยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

หมายเหตุ :

1. หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องทำเรื่องแจ้งผ่านคณะ มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย

2. กรณีผู้สมัครขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ จะต้องจัดทำหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์ ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี

3. สำหรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น กรณีเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ จะต้องจัดทำหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(เสนอชื่อ) ประกาศเปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.