คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
Play Video

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (สื่อสาร – เศรษฐศาสตร์)

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) บูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 4 ปีครึ่ง และ 3 ภาคฤดูร้อน

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

พิธีกร นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกร นักสื่อสารองค์กรสถาบันการเงิน นักเขียนข่าวและสารคดีด้านเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์วางแผนด้านการเงิน นักการธนาคาร นักวิเคราะห์ระบบการเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 9 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

Bachelor of Arts (Mass Communication)

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Double Degree

แผนการศึกษา

กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง

ข่าวสาร