คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ ประเด็นวิจัย ดังนี้

            1. ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’

            2. Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม

            3. อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชน และคนชราในสังคมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่

            4. Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพ ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

โดยมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. (มหาวิทยาลัยต้นสังกัดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

หมายเหตุ: หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความร่วมมือทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.