คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปี 2564

          วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปี 2564 นำโดยรศ.จักรพงศ์ นาทวิชัย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล และผศ.ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม กรรมการ เข้าตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx ของคณะการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม MCB4206 ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          พร้อมกันนี้ คณาจารย์และบุคลากรคณะได้เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินฯ จากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม MCB4301 ชั้น 3 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่สามารถช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานของคณะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

          ภายหลังเสร็จสิ้นรับฟังผลการประเมินฯ คณาจารย์และบุคลากรคณะได้เดินเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดพิธีเปิดอาคารฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นี้

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปี 2564

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.