คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร กสทช.

กสทช. ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการดาวเทียม และกิจการวิทยุคมนาคม โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กสทช. เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500.-บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.-บาท (คำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/announcement/view/2024

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถนำส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2566 อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร กสทช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.