คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ RUN for Real: Driving High Impact Research for Economic Growth and Better Living หลักสูตรสำหรับนักวิจัย

ด้วยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) จัดให้มีโครงการ RUN for Real: Driving High Impact Research for Economic Growth and Better Living หลักสูตรสำหรับนักวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศอย่างชัดเจน ในระดับ Grand Challenge/Frontier research สามารถทำงานในลักษณะข้ามศาสตร์และข้ามมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. การประเมินและคัดเลือกในรอบที่ 1

          1.1 จัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) โดยกำหนดให้

             • สมาชิกในโครงการวิจัยต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่เคยร่วมดำเนินการวิจัยภายใต้เครือข่าย RUN จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน

             • สมาชิกในโครงการวิจัยต้องประกอบด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนและส่ง Concept Proposal เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่าน https://forms.gle/T1ScY7rap47uftM66

          1.2 โครงการที่ยื่น Concept Proposal ทั้งหมด จะได้รับการประเมินและคัดเลือกในรอบที่ 1 โดยผู้บริหารเครือข่าย RUN และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหลือเพียง 10 โครงการ

          1.3 สมาชิกโครงการที่ผ่านการคัดเลือก โครงการละ 5 คน จะได้สิทธิ์เข้าเรียน YourNextU All Access* จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) และจะต้องเข้าเรียนให้ครบ 3 หลักสูตร(บังคับ) ได้แก่

             • Collaboration & Outward mindset (เปิดมุมมองออกจากกล่องเพื่อเป้าหมายร่วมกัน) จำนวน 90 นาที ในรูปแบบ Virtual

             • Design thinking for research impact (ความคิดเชิงออกแบบสำหรับนักวิจัยพัฒนายุคใหม่) ในรูปแบบ Face to Face หรือ Virtual

             • Storytelling for pitching (นำเสนอด้วยการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์)

          ทั้งนี้ จำนวนร้อยละการเข้าร่วมอบรมทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้น ควรจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% เนื่องจากอาจมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกโครงการในรอบที่ 2

     2. การประเมินและคัดเลือกในรอบที่ 2

          2.1 สมาชิกโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 โครงการ เข้าร่วม Lab & Coaching เพื่อ Unpack สอบถามและแบ่งปันการเรียนรู้ จากการนำสิ่งที่เรียนมาใช้กับโจทย์งานวิจัยของตน เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) นำเสนอ/Pitching ต่อผู้บริหารเครือข่าย RUN และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 โครงการ

          2.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 โครงการ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN Office) จำนวนไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ) เพื่อทำการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีศักยภาพ

          2.3 สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการคัดเลือก อีกจำนวน 6 โครงการ จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อเสนอขอทุนที่เหมาะสมต่อไป และยังคงมีสิทธิ์เข้าเรียน YourNextU All Access* จำนวน 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ RUN for Real: Driving High Impact Research for Economic Growth and Better Living หลักสูตรสำหรับนักวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.