คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

MarCom แมสคอม จับมือ nCube and partners จัด Workshop เขียนบท TVC ฝึกฝีมือนักศึกษา

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์และเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา Creative Copywriting โดยอาจารย์พิเศษ คุณณัฐา ฟูตระกูล Founder and Strategic Business Director at nCube and partners

ตลอดการอบรมฯ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย (Brand Core Target), การค้นหาพฤติกรรมเชิงลึก (Consumer Insight), การหาจุดแข็งของแบรนด์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Unique Relevant Brand Statement), การต่อยอดสู่การสร้างเรื่องราวนำเสนอให้น่าสนใจ (Brand Film Story), การออกแบบ Shooting Board, การหา Reference (Mood & Tone), Art Direction, Location และยังได้แบ่งกลุ่ม Workshop คิดงานโฆษณาให้กับแบรนด์ “Qfresh” อาหารทะเลแช่แข็ง รวมทั้งมีการนำเสนอผลงาน การวิจารณ์งาน และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้อง MCB 2405 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้เพิ่มพูนทักษะการคิดสร้างสรรค์และการเขียนบทภาพยนตร์โฆษณาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

MarCom แมสคอม จับมือ nCube and partners จัด Workshop เขียนบท TVC ฝึกฝีมือนักศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.