คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ข่าวสารปริญญาตรี
ค้นหาหน่วยงาน

ข่าวสารปริญญาตรี

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”