คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

          หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิตให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ : สร้างบัณฑิตสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ วิทยากรโดย คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม CMU Mind ณ ห้อง MCB2306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

          ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต จึงได้ดำเนินการจัดโครงการขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพจิต มีเทคนิคในการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง รวมถึงการรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อสามารถช่วยเหลือ กำกับดูแลนักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตได้

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.