คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 9 วารสาร ดังนี้

             1. วารสาร Current Applied Science and Technology (Scopus Q4/TCI 1) https://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast 

             2. วารสาร International journal of Industial Education and Technology (วารสารใหม่) https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/IJIET 

             3. วารสาร Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology (TCI 2) http://www.nano.kmitl.ac.th/tjnn/index.php/tjnn 

             4. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (TCI 1) https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal 

             5. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (TCI 2) https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE 

             6. วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI 2) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam 

             7. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (TCI 1) https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl 

             8. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (TCI 1) https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl 

             9. วิศวสารลาดกระบัง (TCI 1) https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.