คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal ซึ่งเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขา social sciences (ไม่มีค่าธรรมเนียมการส่งบทความ) ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (วารสารราย 6 เดือน)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/index กำหนดส่งบทความ 30 เมษายน 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.