คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก คณะการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก คณะการสื่อสารมวลชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest