คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้าน ววน.กรอบวงเงินสำหรับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ (แผนงาน) การวิจัย ดังนี้

                   1. Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine

                   2. Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology

                   3. Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts

                   4. Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)

                   5. Creative Lanna, Tourisms, and Sustainable Communities

โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ (แผนงาน) การวิจัยข้างต้น ทางอีเมลตามแผนงานที่ท่านเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ Microsoft Teams ดัง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.