คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ขยายเวลาครั้งที่ 2 !!) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะ ปีงบประมาณ 2565

ตามที่คณะการสื่อสารมวลชน จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 งบประมาณจำนวน 780,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้ดำเนินงานโครงการวิจัย นั้น

ในการนี้ หน่วยบริหารงานวิจัย จึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แบ่งเป็น 6 ประเภททุน ดังเอกสารที่แนบมาด้วยต่อไปนี้

1. ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำหรับอาจารย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000.-บาท)

2. ทุนวิจัยเพื่อรับใช้สังคม (สำหรับอาจารย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.-บาท)

3. ทุนวิจัยพัฒนาเครือข่ายข้ามสถาบัน (สำหรับอาจารย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.-บาท)

4. ทุนวิจัยเพื่อการบูรณาการข้ามสาขา (สำหรับอาจารย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 150,000.-บาท)

5. ทุนวิจัยและสร้างสรรค์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000.-บาท)

6. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/ทุนเพื่อจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์/ทุนผลิตผลงานสร้างสรรค์ (สำหรับบุคลากร จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000.-บาท)

ทั้งนี้ หน่วยบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรทุนโครงการวิจัยดังกล่าว โปรดดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ ส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่>> https://cmu.to/OszfD (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย)
  • ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่>> https://forms.office.com/r/AczmYVACq5 หรือ QR Code ดังเอกสารที่แนบมาด้วย
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ขยายเวลาครั้งที่ 2 !!) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะ ปีงบประมาณ 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.