คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

MarCom แมสคอม นำนักศึกษา Advertising Capstone Project ศึกษาดูงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน

กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด (Advertising Capstone Project) นำนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร จำนวน 49 คน ลงพื้นที่ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันท์นภัส พิริยะวรโชติ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกพัฒนาองค์กร กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้การบรรยายความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน ดำเนินธุรกิจกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7 – 11) ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จำนวนมากกว่า 1,000 ร้านสาขา คุณนันท์นภัส พิริยะวรโชติ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ขององค์กร เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญการผลิตบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กับความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ คุณวิษณุพงค์ กันต์ธนทรัพย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาองค์กร ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการรับ การจัดเก็บ และการจัดส่งสินค้าให้กับรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า ลดการสูญเสียโอกาสการขายสินค้า รวมถึงลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับข้อมูล แนวคิดวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจและการตลาด แนวคิดการบริหารจัดการ เป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ Advertising Capstone Project ตามหลักสูตร โดยเป็นข้อมูลสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เพื่อก้าวไปสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

MarCom แมสคอม นำนักศึกษา Advertising Capstone Project ศึกษาดูงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC จังหวัดลำพูน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.