คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Administrative Organization

Faculty of Mass Communication Chiang Mai University

สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน
ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
งานปริญญาตรี
 • แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • แขนงวิชาวิชาการหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
 • แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
 • แขนงวิชาสื่อใหม่
 • หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

งานบริหารทั่วไป

Show

งานบริหารทั่วไป

Show

งานนโยบายและแผนประกันสุขภาพการศึกษา

 • หน่วยนโยบายและแผน
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบัณฑิตศึกษา
 • สาขาวิชาสื่อสารการศึกษา

งานรายการและข่าว

Show

งานบริการวิชาการและวิจัย

Show
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 • หน่วยการเงินและบัญชี
 • หน่วยพัสดุ

งานเทคเนิค

Show

งานระดมทุน

Show
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • หน่วยบริหารงานวิจัย
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • หน่วยห้องค้นคว้า
 • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์