คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Education Service News

การประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

Dr. Robin Ramcharan จาก Asia Centre เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพัทธ์ หารือความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชนและ Asia Centre เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเผยแผร่ผลงานวิชาการ การจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอข่าวโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ
วันที่จัดทำ : 18 กันยายน 2564

เอกสารประกอบ

|---- ไม่มีเอกสารประกอบ ----|

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Education Service News

การประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

Dr. Robin Ramcharan จาก Asia Centre เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพัทธ์ หารือความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชนและ Asia Centre เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเผยแผร่ผลงานวิชาการ การจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอข่าวโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ
วันที่จัดทำ : 18 กันยายน 2564

เอกสารประกอบ

|---- ไม่มีเอกสารประกอบ ----|

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest