คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

Digital Film Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “ดิจิทัลฟิล์ม’65″

            หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล โดยความร่วมมือระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพแต่ละกลุ่มวิชาในอนาคต เมื่อวันที่ 3 และ 5 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติ
จากรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ดิจิทัลชั้นปีที่ 1 และเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

            อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จาก Studio Commuan และคุณนิพันธ์ จ้าวเจริญพร จาก Nipan Studio มาบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในสายงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

            หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล เป็นหลักสูตรสองภาษาแห่งแรกของภาคเหนือ เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2562 มี 3 กลุ่มวิชาเอกให้เลือกศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer Generated Imagery for Film) โดยภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกผลิตผลงานภาพยนตร์หรือฝึกงานวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ในบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ เพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพและผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต            

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Digital Film Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “ดิจิทัลฟิล์ม’65″

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.