คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

โครงการ Youth Regional Affairs Dialogue ณ ประเทศสิงค์โปร์ (หมดเขต 22 ก.พ. 64)

Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Youth Regional Affairs Dialogue สนับสนุนโครงการโดย Temasek Foundation จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านความเป็นผู้นำ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ด้านโครงสร้างภูมิศาสตร์การเมืองของเอเชียผ่านการอภิปรายด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมไปถึงสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปกครองทั่วเอเชีย และเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรไมตรีอันดีระหว่างเยาวชน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง และการประกันการเดินทาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2565

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา  
3. สัญชาติไทย
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID – 19 ครบถ้วนก่อนเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ 2 อาทิตย์

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Application Form
2. Official Transcript
3. English Proficiency Test ( หากใครไม่มีคะแนนภาษา สามารถเข้าไปแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล ฟรี ได้ที่ https://www.efset.org/th/ โดยกดเลือกสอบแบบ 50 นาที โหลดผลคะแนนเก็บไว้ แล้วนำมาแนบการสมัคร)
4. Copy of Passport
5. COVID-19 Vaccination Certificate (สามารถขอได้จากแอพ หมอพร้อม)

ทั้งนี้ คณะสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 1 คน ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสาร (ไฟล์ดิจิทัล) มายังพี่การ์ด หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน (pitchaya.sri@cmu.ac.th) เพื่อทำการคัดเลือกต่อไปกรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกอีกครั้งหากมีผู้สมัครจำนวนเกินโคต้าที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

**หมดเขตส่งเอกสารวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.**

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

โครงการ Youth Regional Affairs Dialogue ณ ประเทศสิงค์โปร์ (หมดเขต 22 ก.พ. 64)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.