คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมยั่งยืน” ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ 14 เครือข่ายการจัดประชุม

วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ 14 เครือข่ายการจัดประชุม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ เรื่อง การใช้แนวคิดการตลาดแบบปากต่อปากเพื่อส่งเสริมการสื่อสารสุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางโรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่
  2. อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาการออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์กระบวนวิชาศิลปะเพื่อการสื่อสาร

—สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน—

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมยั่งยืน” ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ 14 เครือข่ายการจัดประชุม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.