คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จัดอบรม “อัคคีภัยและแผ่นดินไหว”

          หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการอบรมอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มช. เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากรพิเศษโดย จ่าเอกสุเมธ สรศักดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน และทีมงาน งานป้องกันเทศบาลนครเชียงใหม่

          ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอพยพชี้ทางต่อเหตุการณ์อัคคีภัยและเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีส่วนร่วมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันคัคคีภัยและแผ่นดินไหว ตลอดจนซักซ้อมเตรียมการดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอพยพชี้ทางได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จัดอบรม “อัคคีภัยและแผ่นดินไหว”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.