คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานห้องปฏิบัติการเสียง

          หน่วยบริหารงานบุคคล คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานห้องปฏิบัติการเสียงให้กับบุคลากรในคณะฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์องค์กร สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน “We Communicate We Create We Share” วิทยากรพิเศษโดย คุณอรรถพล ไพรศรี Product Manager  บริษัท เอ็ม.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ BLACK BOX STUDIO และห้องปฏิบัติการเสียง ชั้น G อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 – 16.30 น.

          ตลอดระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน คณาจารย์และบุคลากรได้อบรมในหลากหลายหัวข้ออาทิ หลักการทำงานและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของโปรแกรม Pro Tools, การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Pro Tools ระดับต้น, การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Pro Tools ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Podcast Backing Track, การผสมเสียงด้วยโปรแกรม Pro Tools เบื้องต้น, การใช้งานห้องผสมเสียงดนตรี ด้วยโปรแกรม Pro Tools และการผสมเสียงผ่านอุปกรณ์ Waves Plug in, การใช้งานห้องผสมเสียง 7.1 ด้วยโปรแกรม Pro Tools และการผสมเสียงผ่านอุปกรณ์ Avid ซึ่งการอบรมดังกล่าวฯ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะสามารถช่วยให้คณาจารย์และบุคลากรได้เพิ่มทักษะในด้านการผลิตสื่อเสียงในระดับคุณภาพและครบวงจร เพื่อสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้แก่นักศึกษา และสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารหรือสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM 100) ได้

          ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องอาศัยทักษะการทำงานเชิงรุก รวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. พัฒนาการทำงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานห้องปฏิบัติการเสียง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.