คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. นำผลงานวิจัยจากภาพถ่ายทางอากาศที่มอบให้กับชุมชนแม่แจ่มซึ่งนำมาใช้ประโยชน์จริง จัดแสดงใน CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565: CMU High Impact Research & Innovation Expo ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำผลงานโครงการ “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยมี อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ เป็นเจ้าของผลงาน ร่วมจัดแสดง ซึ่งผลงานดังกล่าวมีจุดเด่น ดังนี้

1. ชุมชนสามารถนำภาพถ่ายเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านการสำรวจแนวเส้นทางการจัดวางระบบชลประทาน หรือการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการเดินสายส่งน้ำชลประทานได้ โดยการวิเคราะห์จากผลงานภาพถ่ายทางอากาศ

2. ภาพถ่ายแบบทัศนมิติ สามารถช่วยให้ชุมชนได้มองเห็นและเข้าใจถึงสภาพสภาพแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแผนการบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ป่าได้ค่อนข้างสะดวก

3. แนวทางในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายทางอากาศ ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หากมิได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งในด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดยการขาดการวางแผน การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการขยายพื้นที่ในการทำการเกษตร การเผาทำลายเศษวัสดุ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อชุมชนของตนเอง และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

โดยชุมชนสามารถนำภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร การวางแผนด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ การสำรวจติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของทรัพย์กรธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วมีข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. นำผลงานวิจัยจากภาพถ่ายทางอากาศที่มอบให้กับชุมชนแม่แจ่มซึ่งนำมาใช้ประโยชน์จริง จัดแสดงใน CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.