คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ปีการศึกษา 2566

          คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา รหัส 66

          นอกจากนี้ ยังได้รับคำแนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) ทั้ง 2 คณะฯ จากศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MCB4301 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) บูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 4 ปีครึ่ง และ 3 ภาคฤดูร้อน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.