คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แมสคอม มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฯ รหัส 66 สร้างความเข้าใจในหลักสูตรกลุ่มวิชา CMP & MarCom

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศวิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Production) และวิชาเอกการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาเอกการผลิตสื่อสร้างสรรค์และวิชาเอกการสื่อสารการตลาด มีความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา การลงทะเบียนเรียนของกลุ่มวิชา ตั้งแต่เริ่มการศึกษาตลอดสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและรับทราบปัญหาต่าง ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แมสคอม มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฯ รหัส 66 สร้างความเข้าใจในหลักสูตรกลุ่มวิชา CMP & MarCom

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.