คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

แจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad ) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อเดือนตุลาคม นั้น

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งผลคะแนนสอบ CMU-eGrad และหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษฯ Digital CMU-eGrad English Proficiency Certificate ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาทาง CMU Mail (@cmu.ac.th) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงนามดิจิทัล ซึ่งลายเซ็นดิจิทัลมีอายุการใช้งาน 90 วัน และขอให้นักศึกษาเข้าไป ดาวน์โหลด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

        ในกรณีที่เลยกำหนดระยะเวลาดาวน์โหลดแล้ว หรือหากนักศึกษาทำไฟล์หาย/มีความประสงค์ที่จะขอไฟล์ใหม่/ต้องการขอไฟล์ที่มีการรับรองลายเซ็นดิจิทัล นักศึกษาสามารถขอไฟล์ใหม่ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document (มีค่าธรรมเนียม 50 บาท)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาฯ

       

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

แจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.