คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เลขานุการคณะจัด Rapid KM พัฒนาทักษะบุคลากรหน่วยบริการการศึกษาป.ตรี สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นางปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว (Rapid KM) ด้านการจัดเตรียมวาระและจัดทำรายงานการประชุม โดยมีบุคลากรหน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง MCB1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็ว (Rapid KM) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะแก่บุคลากรหน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจการจัดการเรียนการสอนแก่สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน การจัดการเพื่อรองรับนโยบายทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง พร้อมตัวชี้วัดเป็นรูปธรรมดังนี้

     ครั้งที่ 1    หัวข้อ การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม         
 
                    ตัวชี้วัด มีการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมอย่างเป็นระบบ แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
                     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.
     ครั้งที่ 2     หัวข้อ การสรุปใจความสำคัญให้เป็นภาษาแบบทางการ/กึ่งทางการ
                     ตัวชี้วัด สามารถบันทึกการประชุมด้วยภาษาแบบกึ่งทางการได้ทันที
                     วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
     ครั้งที่ 3     หัวข้อ การจัดทำรายงานการประชุม
                     ตัวชี้วัด ในระยะยาวสามารถสรุปมติด่วน เพื่อนำไปดำเนินการต่อได้ทันท่วงที เช่น
                     จัดทำระเบียบ วาระเสนอที่ประชุมอื่นตามลำดับถัดไป แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ
                     ส่งบันทึกถึง มหาวิทยาลัยตามกำหนด
                     วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เลขานุการคณะจัด Rapid KM พัฒนาทักษะบุคลากรหน่วยบริการการศึกษาป.ตรี สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.