คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 25 เมษายน 2566
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มช. https://www.grad.cmu.ac.th

     หลักสูตรระดับ “ปริญญาโท” สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
     • การสื่อสารศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
     • การสื่อสารการตลาด แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

     หลักสูตรระดับ “ปริญญาเอก” สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
     • แบบ 1.1 (by Thesis) ภาคปกติ ตามนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา
     • แบบ 2.1 (Coursework + Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์

     ข้อมูลทุนการศึกษา https://cmu.to/Xjd70
      CMU Presidential Scholarship
      TA/RA

     ดูข้อมูลหลักสูตร
     • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต https://www.masscomm.cmu.ac.th/master
     • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต https://www.masscomm.cmu.ac.th/doctoral

     สอบถามเพิ่มเติม
     • Facebook Page: https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm
     • โทร. 0 5394 2703 ต่อ 4

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.