คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

บูรณาการเชิงเนื้อหาของศาสตร์ด้านการสื่อสารเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการการสื่อสารอย่างลุ่มลึก มีความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสังคม ประเทศ และโลกไปในแนวทางที่ยั่งยืนต่อไป

เป็นหลักสูตรภาคปกติ เรียนในวัน – เวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 330,000 บาท

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสื่อสารบูรณาการ

Doctor of Philosophy Program in Integrated Communication

สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

Integrated Communication

โครงสร้างหลักสูตร

ข่าวสาร