คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
Play Video

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (สื่อสาร – เศรษฐศาสตร์)

     โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) บูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 4 ปีครึ่ง และ 2 – 3 ภาคฤดูร้อน

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

▪ พิธีกร
▪ นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
▪ ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ
▪ เศรษฐกร
▪ นักสื่อสารองค์กรสถาบันการเงิน 
▪ นักเขียนข่าวและสารคดีด้านเศรษฐกิจ
▪ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
▪ นักวิเคราะห์วางแผนด้านการเงิน 
▪ นักการธนาคาร
▪ นักวิเคราะห์ระบบการเงิน ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป)

ภาคการศึกษาปกติ 9 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 350,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาก่อนรหัส 67)

ภาคการศึกษาปกติ 9 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

Bachelor of Arts (Mass Communication)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Economics

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Double Degree

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ข่าวสาร