คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล
Play Video

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

หลักสูตรมุ่งสร้างสมรรถนะบัณฑิต โดยบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัลเป็นพื้นฐานในฐานะพนักงานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Workers) อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Workers) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี และ 2 ภาคฤดูร้อน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

  1. ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies)
  2. การบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration)
  3. คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer-generated Imagery for Film)

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ออกแบบงานผลิตภาพยนตร์ นักแสดง ผู้ฝึกสอนนักแสดง ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย-แต่งหน้า ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้จัดการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์งานภาพ ฉากหรือตัวละครด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ลำดับภาพ คัลเลอร์ลิสต์ ผู้ออกแบบเสียงด้านภาพยนตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 360,000 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

Bachelor of Arts (Mass Communication)

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

Digital Film

แผนการศึกษา

ข่าวสาร