คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

วิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ

20,000 บาท

20,000 บาท

160,000 บาท

วิชาการสื่อสารการตลาด

20,000 บาท

20,000 บาท

160,000 บาท

วิชาการสื่อสารบันเทิง

20,000 บาท

20,000 บาท

160,000 บาท

โครงการ 2 ปริญญา

สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

ค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

สื่อสาร – เศรษฐศาสตร์

20,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

210,000 บาท

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

ภาพยนตร์ศึกษา

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

การบริหารจัดการงานภาพยนตร์

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

การสื่อสารบูรณาการ

41,400 บาท

41,400 บาท

165,600 บาท

การสื่อสารการตลาด

41,400 บาท

41,400 บาท

165,600 บาท

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

การสื่อสารบูรณาการ

55,000 บาท

55,000 บาท

330,000 บาท

ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชา

วิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/1

xxxxxx

ค่าเล่าเรียน เทอม 1/2

xxxxxx

ค่าเล่าเรียนรวม ตลอดหลักสูตร

xxxxxx

ค่าเล่าเรียน

Faculty of Mass Communication Chiang Mai University.
ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน - ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content