คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ส่งมอบผลงานภาพถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาในกระบวนวิชา 851441 : การถ่ายภาพโฆษณา ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งมอบผลงานการภาพถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ โดยมีคุณปัญจะ สุวณิชย์ ผู้แทนจาก Heritage Brand เข้ารับมอบผลงาน ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 851441 การถ่ายภาพโฆษณา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ประจำกระบวนวิชา อาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการ กลยุทธ์ เทคนิค และกระบวนการถ่ายภาพ ศิลปะเพื่อการออกแบบภาพถ่ายในงานโฆษณา การตกแต่งภาพและการใช้ภาพในงานโฆษณา รวมถึงการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และตัวแบบเพื่อการโฆษณา ซึ่งต้องลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและในสตูดิโอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักศึกษายังต้องฝึกฝนความสามารถในการจัดการ วางแผน แสวงหา และรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้การสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษาระหว่างสถาบัน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ส่งมอบผลงานภาพถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.