คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ร่วมแชร์ประสบการณ์ การจัดการองค์กรตามแนวทาง EdPEx

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” (EdPEx) ให้แก่บุคลกรสายสนับสนุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด 1 ใน 8 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร องค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) ระดับ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) จากการประเมินของคณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในรุ่นที่ 10 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน จากการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site Visit) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ร่วมแชร์ประสบการณ์ การจัดการองค์กรตามแนวทาง EdPEx

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.