คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน CMU e-Document Show and Share

          นางปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยนางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนางสาวสยานิล ประชาราษฎร์ นักจัดการงานทั่วไป หน่วยธุรการและสารบรรณ เข้าร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ในงาน CMU e-Document Show and Share เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การรับหนังสือ การส่งหนังสือ ประเภทหนังสือเวียนและหนังสือสั่งการทั่วไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนมีฐานข้อมูลสะดวกในการสืบค้น และจากการตรวจสอบการใช้งานระบบ พบว่าหลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้เข้ามาใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ระบบจนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

          คณะการสื่อสารมวลชนได้ถึงเล็งความสำคัญและประโยชน์ดังกล่าวจากการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) โดยตอบรับและเริ่มใช้งานตั้งแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบาย นับเป็นต้นแบบและมีประสบการณ์การใช้งาน จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน CMU e-Document Show and Share ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบและสนับสนุนให้เกิดการใช้งานในหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ Digital University อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน CMU e-Document Show and Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.