คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรระบบนิเวศการเรียนรู้ฯ จัดอบรมแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

หน่วยบริหารงานบุคคล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้” ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องเรียน MCB 2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตลอดการจัดอบรมฯ ได้มีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
🔸 บรรยายวิชาการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้”
– แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์
– การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
– เทคนิคและวิธีการสอนสำหรับผู้เรียนยุคใหม่
🔹บรรยายวิชาการ “แนวทางการวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้”
– การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Learning Outcome ตามแนวคิด Backward Design
– การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
– เทคนิคการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากรระบบนิเวศการเรียนรู้ฯ ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเรื่องการวางแผนหรือออกแบบการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้รวมถึงการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลตามข้อกำหนดกระบวนวิชา นำเอาความรู้ไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรระบบนิเวศการเรียนรู้ฯ จัดอบรมแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.