คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. สืบสานวิถีพุทธ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ส่งเสริมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวนโยบาย No Gift Policy

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้ทุกข์น้อย” แสดงธรรมโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณาจารย์ บุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรมะ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“กิจกรรมบรรยายธรรมะ” ที่จัดขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 ประกอบกับ ข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และโดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและตำแหน่งที่ดำรงอยู่ มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างความโปร่งใส รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. สืบสานวิถีพุทธ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ส่งเสริมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวนโยบาย No Gift Policy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.