คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ยกระดับความสามารถของบุคลากร จัด Workshop พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ CMU IDP System

หน่วยบริหารงานบุคคล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ่มนำร่อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ Reskilled/Upskilled ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจการใช้งานระบบผ่านเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล วิทยากรอบรมโดย คุณราชิษ ปิ่นณรงค์ และ คุณธนาภรณ์ เดชฤทัยภักดี ทีมยุทธศาสตร์เชิงรุกการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็น​ประธานกล่าวเปิด​งานโครงการอบรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MCB2209 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน ตั้งเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (KPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด และกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถของบุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัย ด้วยระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System) ในเดือนพฤษภาคม 2567

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ยกระดับความสามารถของบุคลากร จัด Workshop พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ CMU IDP System

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.