คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. – บริษัท แอนวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN-AIS) ร่วมลงนาม MOU

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ระหว่าง คณะการสื่อสารมวลชนและบริษัท แอนวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมลงนามความร่วมมือกับนายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอนวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จำกัด และนายพล หิรัญยตระกูล ผู้จัดการแผนกการตลาดและการขาย-ภาคเหนือตอนบน บริษัท แอนวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จำกัด ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพด้านการสื่อสาร จะช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และนำความรู้ด้านการสื่อสารมวลชนที่มีมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริงผ่านการทำงานจริง และร่วมเสริมสร้างบุคลากรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี 

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. – บริษัท แอนวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN-AIS) ร่วมลงนาม MOU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.