คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ กฟผ. ด้านเทคนิค “คิดและเขียน” อย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดคอร์สอบรมออนไลน์พิเศษ เทคนิค “คิดและเขียน” อย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวนกว่า 140 คน เพื่อเสริมความรู้และทักษะการเขียนข่าว-บทความอย่างสร้างสรรค์ในยุคออนไลน์ การค้นหาไอเดียและเรียบเรียงข้อมูลเพื่องานเขียน-ข่าว รวมถึงสามารถคิดประเด็นข่าวและบทความได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรม Workshop “คิดประเด็น” ฝึกตั้งชื่อเรื่อง โดยมีอาจารย์คุณวุฒิ บุญฤกษ์ จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศิริลักษณ์ ศรีมณฑล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวเปิดงาน และณบราลี มุสิกะพงษ์ หัวหน้ากองแผนแม่บทและประเมินผลสื่อสารองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวปิดการอบรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ทาง ZOOM Cloud Meetings 

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ กฟผ. ด้านเทคนิค “คิดและเขียน” อย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest