คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. จัดบรรยายพิเศษ “การวิจัยสื่อและวัฒนธรรมศึกษา” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยสื่อและวัฒนธรรมศึกษา” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท คณะการสื่อสารมวลชน มช. ณ ห้อง MCB 2306 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต่างได้รับความรู้ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป 

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. จัดบรรยายพิเศษ “การวิจัยสื่อและวัฒนธรรมศึกษา” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.