คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. จัดกิจกรรม Happy Money “การบริหารหนี้สิน” แก่บุคลากรคณะ พร้อมรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน จากโครงการ Fin. ดี Happy Life!!!

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Happy Money เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตในการรับสินบน ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ตามนโยบาย No Gift Policy ของคณะ บรรยายในหัวข้อ “การบริหารหนี้สิน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนการบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณจารุมาส ปาละรัตน์ วิทยากรบรรยายจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง MCB 2405 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้รับมอบ รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน ระดับดีเด่น (4 ดาว) จากโครงการ Fin. ดี Happy Life!!! ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยทำงาน จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สู้ปัญหาทางการเงินที่ดีให้กับพนักงาน โดย ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. จัดกิจกรรม Happy Money “การบริหารหนี้สิน” แก่บุคลากรคณะ พร้อมรับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน จากโครงการ Fin. ดี Happy Life!!!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.